مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:مسائلی
پست الکترونیک:masaeli110@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://www.royapardazan.ir
نخصص ها:کلام ، ارتباطات ، تبلیغ

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آدرس تماس :

MASAELI110@YAHOO.COM