مصاحبه با مجله جوان همشهری
57 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : گزارشگر
محل مصاحبه : کتابخانه دارالحکمه
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ماهنامه
تعداد شرکت کننده : 0

پیرامون ساخت بازیهای رایانه ای